OM MEG
Bondegutt fra Kongsberg, født i 1952, cand. Jur. i 1977 og advokatbevilling fra 1981. Arbeidet som konsulent i juridisk avdeling i Rikstrygdeverket 1977-1979, dommerfullmektig Hadeland 1980-1981, juridisk utreder i Høyesterett 1982-1985, rådmannsekretær i Asker kommune 1985-1987.

Jeg var fast formann i Asker overformynderi fra 1992 til 2013 og fast formann i Røyken overformynderi fra 2001 til 2013, da vergemålsmyndigheten i henhold til ny lov ble overført fra kommunene til Fylkesmannen. Fra 1985-2000 var jeg sensor ved Universitetet i Oslo juridisk fakultet og har også undervist i arv og skifte ved universitetet og ved Friundervisningen i Asker. Har vært medforfatter til to juridiske fagbøker og har også litt erfaring med lovarbeid.

Har drevet privat praksis som advokat i Asker fra 1987, først i kontorfellesskap med h.r.advokat Arvid Fossum, deretter i kontorfellesskap med advokat Jørgen Bugge før kontorfellesskapet i Askeradvokatene fra 2004.

Fra høsten 2015 har jeg valgt å prioritere opplevelser i skog og fjell framfor lange advokatdager, men bistår gjerne fortsatt innen mine spesialområder som jeg har ca 30 års erfaring med.

Jeg liker best å arbeide med å forebygge tvister, f.eks ved å legge mye arbeid i rådgivning, avtaler, utforming av testamenter mv og at saker der tvist har oppstått, primært søkes løst ved åpen dialog mellom partene der alle involverte respekterer at de har forskjellige synspunkter. Dialog åpner for mye større fleksibilitet enn en rettsavgjørelse og partene står da, i motsetning til situasjonen ved en rettsak, fritt til å forhandle om/trekke inn alt de ønsker avklaring på, dvs ikke bare det som de konkret tvistes om. Man kan også få til avtaler/vedtak til å leve med der det offentlige er motpart, f.eks i saker om grunnerverv og bygge- og reguleringssaker, etter dialog med vedkommende saksbehandlere i kommune/stat. Blir partene deretter ikke enige, noe som også bør respekteres uten at "det går noe personlig i det", er domstolavgjørelse siste utvei til å få en endelig avklaring. Men utfallet av en dom er vanskelig å spå, temaene som kan behandles er begrenset og dommen vil aldri oppleves rettferdig av alle involverte. Dessuten koster den rettslige prosessen mye penger og tapper partene for energi.

I tilfelle saken må til en rettslig avgjørelse vil jeg bare unntaksvis (f.eks i ekspropriasjons- og skjønnssaker) ta prosessoppdraget. Dette skyldes at jeg da må forholde meg til en rekke frister og berammelser og den perioden i livet er jeg ferdig med. Jeg vil i stedet henvise til dyktige advokater som har mye erfaring med prosedyre.

Som følge av mine prioriteringer vil jeg ikke lenger ha fast kontorplass i Asker sentrum- men vil kunne få disponere møterom etter avtale med mine kollegaer i Askeradvokatene Jørgen Bugge og Heidi Varmann. De opprettholder avdelingskontor i Asker.

Jeg vil ha hyttekontor i Ål, hjemmekontor i Asker, og ellers ambulerende kontor der jeg måtte være til enhver tid- hjertlig velkommen til en prat ved teltet eller ved bålet. Dermed kan jeg også ta oppdrag hvor som helst i landet uten at jeg belaster klienter for reiseutgifter dit hvis dette kan kombineres med en fin fjelltur/skogtur i klientens nærområde. Dessuten kommer jeg gjerne på hjemmebesøk.

Det hender at jeg er i fjellet noen uker av gangen og jeg er da ikke så lett tilgjengelig. Men min ektefelle, Mona Askø Næss, som har mange års praksis som advokatsekretær, vil jevnlig lese alt av eposter og innkomne skriv, holde meg orientert og kunne gi tilbakemeldinger.

Jeg presiserer i denne forbindelse at hvis jeg først har tatt på meg et oppdrag, drar jeg ikke til fjells i ukevis uten forutgående avslutning av oppdraget/avklaring med klient. Jeg legger også ut info på min hjemmeside forut for lengre turer.fjelladvokaten.no    -    tlf: 47 45 38 41    -    e-post: jsn@fjelladvokaten.no